Betalingsvoorwaarden

1.Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de declaratiedatum of vooraf via onze online betaalmogelijkheden.
2. Alle bedragen voor honoraria, verschotten en leveringen inclusief eventuele omzetbelasting, zijn terstond opeisbaar zonder korting.
3. Reclames kunnen slechts worden ontvangen, wanneer deze gemotiveerd schriftelijk worden ingediend binnen 30 dagen na deze declaratiedatum. Indien de debiteur aangaande het gedeclareerde een specificatie of toelichting wil ontvangen, kan hij dit tot uiterlijk 30 dagen na de declaratiedatum kenbaar maken.
4. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de declaratiedatum. Dit geldt slechts voor rechtspersonen met een geldig KVK- nummer en BTW nummer. (Particulieren dienen altijd voor levering de factuur te betalen.) Na het verstrijken van deze termijn staat het de declarant vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen.
5. Onverminderd mogelijk gebleven aanspraken op wettelijke rente zijn gedeclareerde bedragen rentedragend ingaande 30 dagen na de declaratiedatum zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De door de debiteur verschuldigde rente bedraagt 1% per maand of een gedeelte daarvan.
6. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met begrip van de buitengerechtelijke incassokosten ) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van euro 50,-- alles exclusief omzetbelasting.
7. Alle openstaande vorderingen zullen worden overhandigd aan onze incassodienst.

Vragen over een betaling?

Onze medewerkers staan elke werkdag voor u klaar om vragen omtrent betalingen en facturen te beantwoorden.

U kunt onze klantenservice bereiken via: info@ of telefonisch zijn wij bereikbaar via: